Program Sayfası

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

          Son   yıllarda   nüfus   artışı   ile   buna   bağlı   olarak   artan   kentleşme   ve   sanayileşme sonucunda bu nüfüsu besleyecek yeterli miktarda tarım ürününe ihtiyaç olmakta ve birimalandan elde edilecek ürün miktarını arttırabilmek için farklı uygulamalara başvurulmaktadır.
         Bu uygulamaların en başında tarımsal üretimi kısıtlayan zararlı ve hastalıklara karşı kullanılan pestisit kullanımı yer almakta olup, pestisitlerin kullanımının hem doğal dengeye verdiğitahribat hemde tarım ürünleri üzerindeki kalıntısından dolayı olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bütün bunların sonucunda da oluşabilecek çevre kirliliği ve ekolojik dengedeki değişimler, Türkiye'de   ve   dünyada  insan   sağlığı ve  çevre  dengesi  açısından  önemli  sorunlara  nedenolmaktadır. Bunun yanısıra artan nüfus artışı ile birlikte dünyada suya olan ihtiyacın artması,hâlihazırda   dünyada   kullanılabilen   su   miktarının   mevcut  su   miktarının   sadece   %   2,5’ini oluşturması ve bu oranın her geçen gün azalması, su kaynaklarının sürdürülebilir ve bilimselyöntemlerle   değerlendirilmesi   gerekliliğini   ortaya   çıkarmıştır.   Hayatın   her   alanındakullandığımız kimyasalların su kaynaklarında meydana getirdiği kirliliğin belirlenerek bunagöre önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle son yıllarda, tarım, hayvancılık, gıda,sağlık  ve  çevre  kirliliği   alanlarında   çözüm  oluşturabilecek  ve değerlendirme  yapabilecekteknik elemanların istihdam edilmesi, bu elemanların bu alanlardaki laboratuvar teknikleri üzerinde uzmanlaşarak gerekli ölçümleri sağlıklı bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Buşekilde yetişmiş elemanlar özellikle belediyeler, çevre koruma ile ilgili bakanlık kuruluşları,tarım,   gıda,   sağlık   kuruluşları   ve   kimya   laboratuvarları   ile   özel   şirketler   için   önemlidir.Üniversitelerin çeşitli bölümleri bu açığı belli oranda kapatmasına karşın, laboratuvar tekniği konusunda  deneyime   sahip  olan  uzman   konusunda   nitelik   ve   nicelik   bakımından   yeterlidüzeyde değildir. Bu bilgiler ışığında tarım sektöründe hastalık ve zararlıların, tarım ürünleri üzerindekiilaç   kalıntılarının,   günlük   hayatımızda   her   alanda   kullandığımız   kimyasalların   toprak   vesulardaki kalıntılarının belirlenmesinde ve sağlık kuruluşlarındaki laboratuvarlarda uzman araelamanların   yetiştirilmesi   son   derece   önem   kazanmaktadır.  
        Bu   programda öğrencilere "Laboratuvar Teknikleri"nin öğretilmesi, teknik analizlerde kullanılacak alet vecihazların optimum düzeyde tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılmasıhedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem ve kalıntı analizleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek araeleman yetiştirilmesi  amaçlanmaktadır.