Ders İçerikleri


1.Yarıyıl


ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ (2+0)
İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu”nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu”nun Parçalanması, Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Mustafa Kemal Paşa”nın Samsuna Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilâtlanma, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvayı Milliye Ve Misak-I Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Kurtuluş Savası: İzmir’in Işgali, Kuvayi Milliyenin Oluşturulması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Eskisehir-Kütahya Savaşları, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması.

BALIK BİYOLOJİSİ (1+2)

Balıkların sınıflandırılması ve evrimi. Morfolojileri, deri ve ilgili oluşumlar, iskelet sistemi, kas sistemi, hareket, besin, sindirim, beslenme ve büyüme dolaşım sistemi. Solungaçlar, solunum ve ilgili oluşumlar. Boşaltım ve osmoregülasyon. Üreme, duyu organları.

EKOLOJİ (2+0)

Ekoloji ve çevre bilimlerin tanımı, doğal seçilim ve türlerin oluşumu, ortam, biyotop, habitat, ekolojik nis. Birey ekolojisi, abiyotik ve biyotik faktörler. Besin, beslenme ve organizmalara etkisi. Populasyon ve özellikleri, komünite ve özellikleri, ekosistem ve özellikleri. Karasal, tatlısu ve deniz ekosistemleri.

GENEL BİYOLOJİ (2+2)

Biyolojinin tarihçesi, tanımı, bölümleri. Canlıların ortak özellikleri. Hücre yapısı, kısımları, organelleri ve fonksiyonları. Hayvanlarda ve bitkilerde eşeysiz ve eşeyli üreme, döllenme, gelişme, hayvansal ve bitkisel dokular. Hayvan ve bitkilerde organ ve sistemlerin karşılaştırılması. Oksijenli ve oksijensiz solunum ile fotosentez.

MATEMATİK (2+0)

Temel Kavramlar, Sayılar, Üstlü ve Köklü Çokluklar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyon Ve Fonksiyon Çeşitleri, Limit, Türev Ve Bunlara Ait Kurallar, Dizi Ve Seriler, İntegral, Belirli Ve Belirsiz İntegral Uygulamaları Ve Matristler ve Determinatlar

SU KİMYASI (2+0)

Suyun özellikleri, su çeşitlerinin bileşimi, hidrolojik döngü, yüzeysel sulardaki biyolojik mekanizmalar, doğal suların fiziksel ve kimyasal özellikleri, besleyici elementlerin biyokimyasal çevrimleri, su kalitesi açısından önemli parametreler, çözünmüş oksijen, sertlik, organik maddeler, pH, tuzluluk, sıcaklık, suda bulunan ağır metaller, yetiştiricilikte su kalitesi, su kalitesi açısından önemli parametrelerin laboratuvar uygulamalı analizlerinin yapılması

SU ÜRÜNLERİNE GİRİŞ
(1+0)
Su ürünlerinin tanımı. Su ürünlerini olusturan organizmalar, su ürünlerinin önemi, suürünlerinin ülke ekonomisindeki yeri. Dünyada ve Türkiye’de su ürünleri üretimi. Su ürünleri sektörü. Su ürünleri avcılıgı ve av araçları, üretim, yetistiricilik, su ürünleri isleme teknolojisi. Pazarlama, tüketim, egitim ve arastırma. Sorunlar ve tedbirler.

TÜRK DİLİ (2+0)

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

YABANCI DİL (4+0)

Subject Pronount, Object Pronount, Possesive Pronount, Comparalive and Superlative Form of The Adgerlives, Adverbs Of Frequescy, Adverbs of Quantity, Simple Present Tense, Present Continuous Tense,  After Sentences, Compound Sentences.

2.Yarıyıl

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ (2+0)
Siyasal Alandaki İnkılâplar (Saltanatın Kaldırılması-Cumhuriyetin İlanı), Siyasal Alandaki İnkılâplar (Halifeliğin Kaldırılması), Tekkelerin Kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan uluslararası antlaşmalar, Temel Atatürk ilkeleri; Cumhuriyetcilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, laiklik devrimleri. Çok Partili Düzene Geçiş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn Dönemi, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele ve Eğitim ve Kültür İnkılâbıSosyal Yapıda ve Sağlık Alanında İnkılâp, Hukuk Devrimi-Anayasalar, İktisadî İnkılâp, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Yardımcı İlkeler.

BALIK SİSTEMATİĞİ (1+2)

Balık sistematiğinin önemi, sistematikte geçen terimlerin açıklanması. Familya tayin anahtarı. Sularımızda bulunan familyalara ait türlerin incelenmesi (Petromyzonidae, Acipenseridae, Anguillidae, Clupeidae, Salmonidae, Esoxcidae, Siluridae,Gasterosteidae, Syngnathidae, Cyprinodontidae, Poecilidae, Mugilidae, Atherinidae,Percidae, Serranidae, Cobitidae, Gobiidae, Blennidae, Pleuronectidae, Cyprinidae. Sistematiğin temel ilkeleri, gelişimi, tanımlar, balıklarda taksonomik özellikler,filogenesisi, genel bilgiler, Deniz balıklarının sınıflandırılması ve takımları,familyaları, cinsler ve türler ile bunların biyoekolojik ve taksonomik özellikleri, yayılışları ve avcılığı.

LİMNOLOJİ (2+0)

İç suların özellikleri. Durgun sular (lentik biyotop) durgun sularda suyun fiziksel özellikleri, durgun sularda suyun kimyasal özellikleri. Göllerin biyolojik yapısı.İç sularda kirlenme. Limnolojik uygulamalar.

SU BİTKİLERİ (1+1)

Su bitkilerinin ekosistemdeki yeri, su bitkilerinin taksonomik olarak sınıflandırılması, morfolojik ve anatomik özellikleri, suda yasayan bitki türlerinin incelenmesi, su bitkilerinin dağılım ve gelişimine etki eden faktörler, su bitkilerinin ekonomik önemi, su bitkilerinin üretimi.

SU OMURGASIZLARI (2+1)

Sistematigin esasları, bilimsel isimlendirme, protozoa, spongiaria, cnidaria, ctenophora, plathyhelminthes, rotatoria, gastrotricha, chaetognata, bryzoa, brachiopoda, mollusca, annelida, arthropoda, crustacea, echinodermata, ilkel chordalılar.

SU ÜRÜNLERİ MEVZUATI (1+0)

Mevzuatın tanımı, su ürünleri kanunu ve tüzüğü, su ürünleri istihsali ile ilgili hükümler, su ürünleri istihsal yerleri ile ilgili mevzuat. Su ürünleri istihsalini koruyucu mevzuat. Balıkhaneler, su kirliliği ile ilgili mevzuat. Su ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlanması ve kontrolü. Su ürünleri sağlığı, su ürünleri kredileri ile ilgili mevzuat, kooperatif mevzuatı, su ürünleri teşkilatı, su ürünlerinde koruma ve kontrol işlemleri .

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
(2+1) Bilgisayar çalışma sistemi, genel tanım ve kavramlar, donanım bilgisi, teknik özellikler. İşletim sistemlerinin genel tanımı. Windows işletim sistemi, Microsoft office programlarının tanıtımı, ofis uygulamaları. İnternet Explorer

TÜRK DİLİ (2+0)

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları,Cümle ve Anlatım Bozuklukları.

YABANCI DİL (4+0)

Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense, Future Tense, Future Perfect Tense, Passive Voice.

3. Yarıyıl

AKVARYUM BALIKLARI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (1+2)
Tropikal tatlı su akvaryumlarının yapım tekniği ve kullanılan ekipmanlar. Tatlı su akvaryumlarında uygun olarak yetiştiriciliği yapılan lepistes, japon, beta, çöpçü, gurami, kılıçkuyruk, moli, çiklit, diskus, ve diğer balıkların üretimlerinde kullanılan yöntemler ve eko-biyolojik özellikleri. Deniz akvaryumlarında kullanılan teçhizatlar ve akvaryum düzenlemesi. Deniz akvaryumlarında sergilenen canlı kayalar, deniz şakayıkları, deniz kestaneleri, deniz atı, amphirion ve diğer su canlıların biyolojik,ekolojik özellikleri, akvaryumlarda beslenmesi ve bakımı.

AV ARAÇLARI VE AVLANMA TEKNOLOJİSİ (2+2)

Balık avcılığının önemi ve tarihçesi, Dünyada ve ülkemizde su ürünleri avcılığının durumu, avcılık yöntemleri, deniz balıkları ve içsu balıkları avcılığında kullanılan av araçları (gırgır, trol, ığrıp, fanyalı ve galsama ağları, pinterler, sepetler, olta takımları) dalyanlar, elektrik ve ısıkla balık avcılığı, balık bulucu cihazları, lifler, iplikler, halatlar, numaralama sistemleri, ağlar, ağların yapısı incelenecektir.

BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ (2+1)

Balık besleme ve yem teknolojisinin su ürünleri üretimindeki önemi. Balık beslemenin amacı ve etkileyen faktörler. Su canlılarının beslenme özellikleri. Besin maddeleri ve fonksiyonları. Enerji ve enerji veren besinler. Mineraller, vitaminler.Yem tipleri, yem ünitesi, rasyona giren besi hammaddeleri, yem katkı maddeleri,yemleme yöntemleri

BALIK HASTALIKLARI (2+2)

Hastalığı hazırlayan nedenler, Bakteriyel hastalıklar, bakterilerin özellikleri, morfolojileri. Furunkulosis, bakteriyel solungaç hastalığı, bakteriyel fin-rot ve tailrot,bakteriyel böbrek hastalığı, vibriosis, kızıl ağız hastalığı, bakteriyel hemorajik septisemi. Balık hastalıklarında kullanılan bakteriyolojik tanı yöntemleri. Bakteriyel hastalıkların kontrolü, tedavide kullanılan ilaç ve kimyasallar. İlaçların orijinal kaynakları. Viral hastalıklar, viral hemorajik septisemi (VHS), enfeksiyöz pankreatiknekrosis (IPN), enfeksiyöz hematopoietik nekrosis virüs (lHNV), ulseratif dermalnekrosis (UDN), carp pox. Beslenmeye bağlı hastalıklar. Çevresel sartların neden olduğu hastalıklar.

İÇSU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ (2+2)

İnsan beslenmesinde balığın yeri. Balık yetiştiriciliğinin tarihçesi. Dünyada balık yetiştiriciliği uygulamaları. Türkiye’de balık yetiştiriciliği uygulamaları. Sazan üretimi, sistematiği, biyolojisi, türleri, sazan üretiminde su, toprak özellikleri, sazan havuzları, üretim ve beslenme. Alabalık üretimi, sistematiği, biyolojisi, türleri, alabalık üretiminde su, alabalık havuzları, tipleri ve özellikleri, alabalık üretimi ve beslenme. Som balığı üretimi, sistematiği. Biyolojisi, türleri, anaç balıklar ve yumurta alımı, alevin bakımı, smolt evresine kadar büyütme. Yayın balığının sistematiği, biyolojisi, türleri ve avcılığı. Su ve toprak özellikleri, havuzlar, yetiştiricilik ve beslenmesi.

PLANKTON ÜRETİMİ (2+2)

Planktonun sınıflandırılması, planktonun toplanması, tespiti ve miktar tayini, plankton ekolojisi, plankton kültürleri, akuakültürde fitoplanktonun yeri ve önemi,alglerin kullanım alanları, kültürle ilgili temel kavramlar, kültür ortamının hazırlanması, kültür tipleri ve teknikleri, zooplankton kültürleri, rotifer, artemia ve daphnia kültürü.

SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ (2+0)

Su kirliliği, termik kirlilik, evsel kirlilik, kimyasal kirlilik. radyoaktif kirlenme, hidrolik çevrim. Yüzeysel sularda biyolojik mekanizmalar. Askıda, yüzücü ve kolloidal maddeler. Su kalitesini belirleyici anorganik unsurlar. Toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler. Su kirliliğinde azotlu maddelerin etkileri. Petrol ve türevleri. Çözünmüş organik madde. İçme suyunda azot bileşikleri. Mikrobiyoloji kirlenme. Akarsu kirlenmesi, göl kirlenmesi, yeraltı sularının kirlenmesi, deniz kirlenmesi. Su kirliliğinin kontrolü. Sucul ortamların korunması (CED). Petrol ürünlerinin organizmalar üzerindeki etkileri. Denizlerimizdeki petrol kirliliğinin temizlenme sekli ve yöntemleri. Kirlilik ile mücadele için çıkarılmış uluslararası ve ulusal düzenlemeler.

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ (2+1)

Su ürünleri etlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Balıkların tuzlama, dumanlama, kurutma teknolojileriyle islenmesi, isleme sonrasında oluşan fiziksel ve kimyasal değişimler, ürünlerin depolanması ve depolaması sırasında oluşabilecek problemler ve önlemleri.

4.Yarıyıl

BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ VE POPULASYON DİNAMİĞİ (3+0)
Balıkçılık biyolojisinin konusu, deniz ve tatlısu ortamının özellikleri, deniz ve tatlısu balıkçılığı. Balık stoklarının tespit yöntemleri, ölüm oranı ve hesaplanması, av istatistikleri, büyüme oranlarının hesaplanması. Yaş-boy, yas-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri ile kondisyon faktörü. Üreme biyolojisi ve verilerin toplanması.

BİTİRME PROJESİ (0+2)

Bu derste su ürünleri alanında bir konuda derinliğine bilgi taraması yapmayı öğretmek, veri tabanlarından faydalanabilme yöntemleri, tez yazım kurallarını, literatür sunum sekli, ayrıca hazırlamış olduğu konuyu sunabilmeyi öğretmek amaçlanmıştır.

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ (2+2)

Levrek, çipura, kefal, kalkan ve mersin balıklarının sistematik yeri, biyolojisi, morfolojik karakterleri, ekolojisi, beslenmesi ve üretimi.

İLKYARDIM VE SUALTI DALMA TEKNİKLERİ (1+2)

Denizlerde karşılaşabilecek kazalara karşı alınacak önlemler, ilkyardım ve su altı dalma teknikleri.

KABUKLU SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (3+0)

Midye ve yetiştiriciliği, biyolojisi, morfolojik özellikleri, anatomik özellikleri, genel özellikleri, midye yetiştirme alanlarının seçimi, midye isleme yöntemi. Karides yetiştiriciliği, biyolojisi, yetiştiriciliği yapılan türler, ülkemizde yasayan karides türleri, karides üretimi, pazarlama, sünger ve üretimi, sınıflandırılması, morfolojisi, anatomisi, üremeleri. Türkiye'de süngercilik ve kültür çalışmaları.

OŞİNOGRAFİ (3+0)

Deniz ve okyanusların tanımı, oşinografik kavramı ve tarihçesi; denizlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve topoğrafik özellikleri, denizel ortamların sınıflandırılması, araştırma gemileri ve deniz araştırmalarında kullanılacak cihaz ve malzemelerin tanımı, denizel örneklerin toplanması değerlendirilmesi, deniz ve okyanuslarda verimlilik ve verimliliğe etki eden etmenler, besin zinciri, üretim kademeleri incelenecektir.

PROJELENDİRME TEKNİĞİ (2+0)

Karasal ve denizel ortamda kurulacak isletmeler için proje yapılması ve fizibilite raporu hazırlanması.

SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ (1+0)

Ekonominin tanımı, su ürünlerinde ekonominin yeri ve önemi, ekonomide temel kavramlar. Üretim, üretim faktörleri, üretim masrafları ve verim kanunları. Su ürünleri isletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları pazarlama.

SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROL (2+1)

Bu ders kapsamında su ürünlerinde kalitenin tanımı, kaliteyi etkileyen endojen faktörler (besinsel kompozisyonu, balığın büyüklüğü ve şekli, balığın fiziksel durumu, balıkta bulunan mikroorganizmalar, balık ve kabuklularda bulunan doğal toksinler) ve eksojen faktörler (çevresel etmenler, pestisitler, ağır metaller, patojen mikroorganizmalar) avlandıktan sonra balığın kalitesindeki mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel kalite değişimleri ve bunları belirleyen analitik ölçümler, su ürünlerindeki mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen (düşük sıcaklıkta muhafaza, su aktivitesinin düşürülmesi, modifiye atmosfer muhafaza, kimyasal koruyucularla muhafaza) ve mikroorganizmaları öldüren (ısıl işlem uygulamaları, radyasyon uygulamaları ve sterilent gazların kullanımı gibi) muhafaza ve işleme teknikleri ve bunların kaliteye etkileri, kalite uygulamalarında yasal düzenlemeler ve HCCP konularında bilgi verilmektedir.