Ders İçerikleri

I. YARIYIL DERSLERİ

ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2 2 3)            (AKTS:3-Zorunlu)
Bilgisayarın tarihi gelişimi. Bilgisayarda temel kavramlar. Donanım unsurları. Yazılım. Bilgisayarlar için işletim sistemleri (MS-Windows). Windows’un temel özellikleri. MS-Office program uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint). Temel internet ve web uygulamaları.
TD 101 TÜRK DİLİ I (2 0 2)                        (AKTS:2-Zorunlu)
Dil, diller ve Türk Dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.
Ders Kitabı: Muharrem Ergin, Üniversiteler için Türk Dili, 2001.
AI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2 0 2)    (AKTS:2-Zorunlu)
İnkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması. Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsuna çıkışı, Milli Mücadele için ilk adım, Kongreler yolu ile teşkilatlanma. Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması. Kurtuluş Savası: İzmir’in İşgali, Kuvayi Milliyenin oluşturulması, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşları. Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması.
Ders Kitabı: Atatürk´ün Söylev ve Demeçleri I-II, III., Ankara, 1989, Atatürk´ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 1991, Yalçın, Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2002, ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk(Söylev), İstanbul, 1980.
IN 101 YABANCI DİL I (2 0 2)                        (AKTS:2-Zorunlu)
Subject pronount, object pronount, possesive pronount, comparative and superlative form of the adjectives, adverbs of frequency, adverbs of quantity, simple present tense, present continuous tense, after sentences, compound sentences.
Ders Kitabı: Sımon Le Maıstre & Carına Lewıs, Language to Go Seviye: lementary (For Adult Learners of Englısh), Pearson Longman.
LTP 101 GENEL BİYOLOJİ  (2 2 3)                    (AKTS:4-Zorunlu)
Biyolojiye giriş, tarihçe. Biyoloji biliminin alt dalları, biyolojik olayları araştırma ve gözlemleme yolları, hücre bilimi, hücrenin elemanları ve hücre bölünmeleri, doku bilimi. Canlıların Sınıflandırılması, canlı kimyası, hayvan yapı ve işlevi, ekoloji makromoleküllerin yapı ve işlevleri metabolizma, hayvan beslenmesi, hayvanlardaki kimyasal uyarılar, sistemler, prokaryotlar ve metabolik çeşitliliğin kökenleri, hücre metabolizması, vücudun savunulması detaylı olarak anlatılmaktadır.
Ders Kitabı: Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Cambell Biyoloji, Palme Yayıncılık, 2008
LTP 103 GENEL KİMYA (2 0 3)                        (AKTS:3-Zorunlu)
Maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazların özellikleri ve gaz kanunları, termokimya. Kimyasal Birleşme Kanunları, Kimyasal Bağlar ve Molekül Yapıları, Çözeltiler, Tamponlar, Asit ve bazlar.
Ders Kitabı: Petrucci-Harwood-Herring, Çeviri ed.: T. Uyar, S. Aksoy, Genel Kimya I, Palme yay., Ankara, 2008.
LTP 105 LABORATUVAR TEKNİKLERİ I (2 2 3)            (AKTS:4-Zorunlu)
Laboratuvar çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemleri, kimyasal maddelerin tanınması ve bunlarla güvenli çalışma kuralları, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeler, asitler-bazlar, radyoaktivite hakkında genel bilgiler laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanım prensipleri, çözelti hazırlama konuları anlatılacaktır.
Ders Kitabı: S.Saltan Evrensel, Laboratuvar Teknikleri, Dora Yayıncılık, 2009.
LTP 109 OPTİK (2 0 2)                                   (AKTS:2- Zorunlu)
Işığın doğası, Geometrik Optik, Aynalarda oluşturulan görüntüler; Merceklerde kırılma ile oluşan görüntüler, Optik aletler (büyüteç, projeksiyon, mikroskop, fotoğraf makinesi, vb),  Göz (gözün optik yapısı, gözün optik kusurları, vb.), Işık dalgalarının girişimi, Işık dalgalarının kırınımı, Işık dalgalarının kutuplanması, Optik dalgalar ve spektrum.
Ders Kitabı: R. Serway, R Beichehner; Çev. Ed. K. Çolakoğlu, Fen ve Mühendislik için Fizik, Cilt 1, 2, 1989.
LTP 111 İŞ GÜVENLİĞİ (2 0 2)                        (AKTS:4-Seçmeli)
İlkyardım eğitimi, İlk yardım malzemeleri, Kişisel emniyet sağlama, Çalışanların emniyetini sağlama, İş ortamı güvenliği sağlama.
Ders Kitabı: Mesleki Gelişim İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2014.
LTP 113 GENEL ENTOMOLOJİ (2 0 2)                    (AKTS:4-Seçmeli)
Hayvan hücresi ve fonksiyonu, Insecta sınıfının genel morfolojisi, sosyal yaşayan böcekler, böcek ekolojisi, böceklerin hayvanlar alemindeki yeri ve sınıflandırılması, koşniller ve yaban arıları, bal arılarının böcekler alemindeki yeri.
Ders Kitabı:Akif Kansu, Genel Entomoloji, Ankara, 1982.
İST 101 BİYOİSTATİSTİK (2 0 2)                    (AKTS:4-Seçmeli)
İstatistikte kullanılan temel kavramlar, populasyon, parametre, örnek, örnekleme, istatistik, verilerin sınıflandırılması, merkezi eğilim ve dağılış ölçüleri, frekans tabloları, kesikli ve sürekli olasılık dağılışları, olasılık, regresyon ve korelasyon katsayıları.
Ders Kitabı: Bilge Aloba Köksal, İstatistik-Analiz ve Metotları, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Çağlayan Kitabevi, 2003
LTP 115 BİTKİ KORUMA SORUNLARININ BELİRLENMESİ         (2 0 2)                        (AKTS:4-Seçmeli)
Tarım alanlarında hayvansal ve bitkisel zararlılar ile yabancı otların tanınmaları, belirtileri, yayılışları, biyolojileri, ekolojileri, bitki patojen ilişkileri ve bitki koruma ilaçlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemlerini incelemek.
Ders Kitabı: Sabri Sümer, Bitki Koruma Bilimi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2008.


II. YARIYIL DERSLERİ
TD 102 TÜRK DİLİ II (2 0 2)                        (AKTS:2-Zorunlu)
Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama ve yazım kuralları, cümle ve anlatım bozuklukları.
Ders Kitabı: Muharrem Ergin, Üniversiteler için Türk Dili, 2001.
AI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2 0 2)    (AKTS:2-Zorunlu)
Siyasal alandaki inkılâplar (Saltanatın kaldırılması-Cumhuriyetin ilanı), siyasal alandaki inkılâplar (Halifeliğin kaldırılması), tekkelerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyeti tarafından imzalanan uluslararası antlaşmalar, Temel Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetcilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkilapçılık devrimleri. Çok Partili düzene geçiş, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn Dönemi, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele ve Eğitim ve Kültür İnkılâbı, sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp, hukuk devrimi-anayasalar, iktisadî inkılâp, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi, Yardımcı İlkeler.
Ders Kitabı: Atatürk´ün Söylev ve Demeçleri I-II, III., Ankara, 1989, Atatürk´ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara 1991, Yalçın, Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2002.
IN 102 YABANCI DİL II (2 0 2)                        (AKTS:2-Zorunlu)
Past perfect tense, Past Perfect Continuous Tense, Future Tense, Future Perfect Tense, Passive Voice.
Ders Kitabı: Sımon Le Maıstre & Carına Lewıs, Language to Go Seviye: lementary (For Adult Learners of Englısh), Pearson Longman.
LTP 104 BİYOKİMYA (2 2 3)                        (AKTS:4-Zorunlu)
Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları; aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler, biyokimyasal evrim, protein sentezi (DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon) protein katlanması ve post-translasyonel modifikasyonlar detaylı olarak anlatılmaktadır.
Ders Kitabı: Richard A. Harvey, Lippincott Biyokimya, Nobel Tıp Kitabevi, 2014.  
LTP 106 GENEL MİKROBİYOLOJİ (2 2 3)                (AKTS:4-Zorunlu)
Mikrobiyolojinin temel esasları, mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, yaşamımızda mikroorganizmalar, önemli biyolojik moleküller. Mikroskoplar, boyama teknikleri, mikroorganizmaların, sınıflandırılması ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler. Prokaryotik ve ökaryotik hücre yapıları, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler, dış ve iç organeller. Mikrobiyal gelişme için kimyasal ve fiziksel gereksinimler, besi ortamı ve çeşitleri, saf kültür, mikrobiyal gelişmenin kontrolü, bakteriler, funguslar, mayalar, algler, aktinomisetler, protozoonlar, virüsler, parazitler, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların beslenme şekilleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri.
Ders Kitabı: Richard A. Harvey, Lippincot Mikrobiyoloji, Nobel Tıp Kitabevi, 2006.  
LTP 108 LABORATUVAR TEKNİKLERİ II (2 2 3)            (AKTS:4-Zorunlu)
Analiz metotları, Damıtma, Ekstraksiyon Süzme, Spektrofotometrik analiz yöntemleri.
Ders Kitabı: S.Saltan Evrensel, Laboratuvar Teknikleri, Dora Yayıncılık, 2009.
LTP 110 TOPRAK BİLİMİ  (2 0 2)                    (AKTS:2-Zorunlu)
Toprağın oluşumu ve sınıflandırılması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, bu özelliklerin toprağın kullanımı ve yönetilmesi ile olan ilişkileri ele alınacaktır.  
Ders Kitabı: Prof. Dr. Cengiz Darıcı, Şahin Cenkseven ve Nacide Kızıldağ, Toğrak Bilimi, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Adana, 2011.
LTP 112 ELEKTRONİK      (2 0 2)                    (AKTS:2-Zorunlu)
Temel elektrik elemanları, doğru akım devreleri, devre teorisi, alternatif akımlar (AC),  alternatif akım devrelerinin çözümlenmesi (RL-RC-RLC), yarıiletken fiziği ve atomun yapısı, yarı-iletkenler, diyotlar ve uygulamaları, transistörler, eklemli ve iki kutuplu transistörler (BJT’ler), alan etkili transistörler (JFET’ler),  işlemsel yükselteçler (OPAMs), sayısal elektronik, sayısal ölçmeler.
Ders Kitabı: James J. Brophy, Fenciler İçin Elektronik, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2000.
LTP 114 ÖRNEK ALMA METOTLARI (2 1 3)                (AKTS:4- Seçmeli)
Katı, sıvı ve gaz halindeki materyallerden örnek almada kullanılacak donanım, örnek alma yöntemleri, örnek almada emniyet ve temizlik kuralları bu dersin içeriğini oluşturacaktır.
Ders Kitabı:   Prof. Dr. Burhan Kacar, Toprak Analizleri,  Nobel Yayın Dağıtım, 2012.  
LTP 116 GIDA KATKI MADDELERİ (2 0 2)                (AKTS:4- Seçmeli)
Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları, toksikolojisi, özellikleri ve üründe meydana getirdiği değişiklikler.
Ders Kitabı: Tomris Altuğ, Gıda Katkı Maddeleri, Sidas Medya Ltd. Şti. İzmir, 2009.
LTP 118 GIDA GÜVENLİĞİ (2 0 2)                    (AKTS:4- Seçmeli)
Gıda güvenliğinde biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikeler ve bu tehlikelerin önlenmesi, gıdaların satın alınması, taşınması, depolanması, işlenmesi konularının ele alınması.
Ders Kitabı:Jane P. Sutherland, A.H. Varnam, M.G. Evans, Acolour Atlas of Food Quality Control, Wolfe Publishing, 1986.
LTP 120 MESLEK ETİĞİ (2 0 2)                        (AKTS:4-Seçmeli)
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.
Ders Kitabı: Doç. Dr. Menşure Kolçak, Meslek Etiği, Murathan Yayınevi, 2012.


III. YARIYIL DERSLERİ
LTP 201 BİTKİ ve TOPRAK ANALİZLERİ (2 2 3)             (AKTS:4-Zorunlu)
Bitki analizlerinin genel amacı, yapılmasındaki yararları, bitki örneklerinin alınması, analize hazırlanması ve örneklerin yaş, kuru yakılması ile bitki örneklerinde N, P, K, Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, B, Mo, Cu ve Zn analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi. Toprak örneklerinin analizlerinde kullanılan çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan birimlerin açıklanması ve örneklendirilmesi, toprak örneklerinin alınmaları ve analize hazırlanması, kurutma, öğütme, eleme ve saklama yöntem ve yöntem kritiği. Fiziksel ve kimyasal toprak analizleri.
Ders Kitabı:  Prof. Dr. Burhan Kacar, Toprak Analizleri,  Nobel Yayın Dağıtım, 2012.  
LTP 203 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (2 2 3)                 (AKTS:4-Zorunlu)
Gıdalarda bulunan önemli mikroorganizmalar, kaynakları, gıdalarda gelişme koşulları; indikatör, saprofit, patojen ve yararlı mikroorganizmalar ile analiz yöntemleri.
Ders Kitabı: Adnan Ünlütürk, Fulya Turantaş, Gıda Mikrobiyolojisi, Meta Basım Matb. Hizm., İzmir 2003.
 LTP 205 ÇEVRE KİMYASI VE LABORATUVARI (2 2 3)         (AKTS:4-Zorunlu)
Çevre kimyasına giriş, su, su kirliliği, suların arıtılması, yeryüzü ve yeryüzü kimyası, toprak ve zirai kimya, atmosfer ve atmosferik kimya, inorganik hava kirlilikleri, organik hava kirlilikleri, zararlı maddelerin yapısı, kaynağı ve çevre kimyası, zararlı atıkların redüksiyonu, arıtılması ve uzaklaştırılması, biyoremediasyon. pH kavramı ve tayini, asidite kavramı ve tayini, alkalinite kavramı ve tayini, bulanıklık kavramı ve tayini, renk kavramı ve tayini, sertlik kavramı ve tayini, klorür kavramı ve tayini, seyreltme vb. işlemler, numune alma ve koruma, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi.
Ders Kitabı: Gündüz T., Çevre Sorunları, Gazi Kitabevi, 1998.  
LTP 207 LABORATUVAR ALETLERİ BAKIM ve KULLANIMI         (2 2 3)                         (AKTS:4-Zorunlu)
Mikroskobun tanıtılması ve uygulanması, cam malzemenin tanıtılması, etüv, otoklav, saf su cihazı, spektrofotometrelerin kullanılması, hassas terazi, su banyosu, pH metrenin tanıtılması ve kullanılması.
Ders Kitabı: Prof. Dr. İsmet Türker, Laboratuvar Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, 1992.
LTP 209 ÇEVRE BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ (2 0 2)        (AKTS:2-Zorunlu)
Çevre Biyolojisine Giriş, yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, doğal seçilim ve türlerin oluşumu, ekolojide temel kavramlar, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, Ekosistem İncelemeleri, Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması, Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler, Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür, karbon, oksijen, fosfor döngüleri, biyolojik çeşitlilik, insanlığın ekolojik sorunları ve doğanın korunması.
Ders Kitabı: Ahmet Kocataş, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Dora Yayıncılık, 2012.
LTP 213 NANOTEKNOLOJİ ve UYGULAMA ALANLARI (2 0 2)    (AKTS:4- Seçmeli)
Nano-materyal, nano-partikül tanımlarının yapılması, kullanım alanları, teknoloji ve endüstriyel alandaki yeri, çevre ve canlı sağlığına olası etkileri ve bu alanda yapılan çalışmaların incelenmesi.
Ders Kitabı: Michael Köhler ve Wolfgang Fritzsche, Nanotechnology, Wiley, 2007.
LTP 215 ÇEVRE KORUMA (2 0 2)                    (AKTS:4- Seçmeli)
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.
Ders Kitabı: Doç. Dr. Hüseyin Erkul, Çevre Koruma, Detay Yayıncılık, 2012.
LTP 217 ANALİTİK KİMYA (2 0 3)                    (AKTS:4- Seçmeli)
Temel Analitik Kimya tanımları, iyonizasyon, çözünürlük, çözünürlüğe etki eden faktörler,  ortak olmayan iyon etkisi, kompleks oluşumunun etkisi, asitliğin etkisi, hidrolizin etkisi, katyonların sülfürleri şeklinde çöktürülmesi, koordinasyon bileşikleri kararlılığı etkileyen faktörler, asit ve bazlar, tampon çözeltilerin ve pH hesabının yapılması.
Ders Kitabı: Douglas A. Skoog, F. James Holler, Donald M. West, Analitik Kimya, Bilim Yayınevi, 2011.
LTP 219 KATI-SIVI ATIKLAR VE KONTROLÜ (2 0 2)        (AKTS:4- Seçmeli)
Katı ve sıvı atık tanımı, bileşenleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, atık suların arıtılmasında kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerin tanıtılması, katı atıkların bertaraf şekilleri, farklı bertaraf metodlarının kriter, işleyiş ve hesap parametrelerinin öğrenilmesi.
Ders Kitabı: Atık Yönetimi El Kitabı, Anadolu Üniversitesi, 2012.


IV. YARIYIL DERSLERİ
LTP 202 ENSTRUMENTAL ANALİZ (2 2 3)                (AKTS:4-Zorunlu)
Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, gıda işletmelerinde kullanılan enstrümental analizlerin (Yüksek basınç ve sıvı kromatografisi, gaz, ince tabaka, kolon, kağıt kromatografileri ve elektroforez, spektroskop ve potansiyometri vb.) ve prensiplerinin  aktarılması ve uygulamaları. HPLC-MS, GC-MS kullanımları.
Ders Kitabı: Douglas A. Skoog, F. James Holler, Timoty A. Nieman, Enstrümental Analiz (6. Baskı), Bilim Yayınevi, 2013.
LTP 204 TIBBİ ANALİZ TEKNİKLERİ (2 2 3)             (AKTS:4-Zorunlu)
Tıbbi analizin tanımı ve çeşitleri, Tıbbi analizlerde kullanılan analitik ve biyokimyasal teknikler, organik reaksiyonlar. Tıbbi analizlerde kullanılan cihazlar ve teknikleri. Tıbbi analizlerde kullanılan spektroskopik teknikler. Analizleri sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması.
Ders Kitabı: Azmi Telefoncu, Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler,Eskişehir, 2000.
LTP 206 GIDA ANALİZİ (2 2 3)                        (AKTS:4-Zorunlu)
Gıdalarda kalite kriterleri ve özellikleri. Gıda maddelerinden örnek alma, saklama ve analize hazırlama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar. Gıdalarda kalite kontrol amacı ile yapılan fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizler.
Ders Kitabı: Prof. Dr. Bekir Cemeroğlu, Gıda Analizleri, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ankara, 2007.
LTP 208 SU ANALİZİ (2 2 3)                        (AKTS:4-Zorunlu)
Sulama sularının kalite kriterleri ve kalite sınıflandırılması, suyun genel fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulamada tuzluluk sorunları, yıkama ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların iyileştirilmesi. Su örneklerinin alınması, korunmaso, anyonların belirlenmesi, sularda bulunan anyonlar ve analiz yöntemleri, karbonat ve bikarbonat belirlenmesi, klorür belirlenmesi, sülfat belirleme yöntemleri, hesaplama yoluyla sülfat belirlenmesi, laboratuvar yöntemi katyon analizleri, Na, K, Ca, Mg analizleri, pH, oksijen dzüeyinin berlirlenmesi ve titrasyon yöntemleri.
Ders Kitabı: Oğur, R. ve Tekbaş, Ö. F., Temel su analiz teknikleri. GATA Halk Sağlığı A. D. Aydan Matbaacılık, Ankara, 2005.
LTP 210 TARIM İLAÇLARI ve YEM ANALİZLERİ (2 2 3)        (AKTS:4-Zorunlu)
Tarım ilaçlarının yararları ve çeşitleri, Tarım ilaçları kullanımının beraberinde getirdiği riskler, tarım ilaçlarının ekosistemdeki davranışları, ürünlerde tarım ilacı kalıntıları ve kalıntıya etki eden faktörler, tarım ilacı kalıntılarının analizleri, Dünya da ve Türkiye de tarım
ilacı kullanımı.
Ders Kitabı: Prof. Dr. Burhan Kacar, Temel Laboratuar Bilgisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2000.
LTP 212 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ (2 0 3)                (AKTS:2-Zorunlu)
Nükleik asitlerin yapısı ve özellikleri, genler ve gen klonlama, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve biyogüvenlik kanunu, endüstriyel biyoteknolojik prosesler ve uygulama alanları, enzim biyoteknolojisi.
Ders Kitabı: Prof. Dr. Necla Aran, Gıda Biyoteknolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık, 2014.
LTP 214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ  (2 0 3)        (AKTS:4- Seçmeli)
Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasının öğretilmesi. Araştırma yöntemleri, sunum yöntemleri, alıntı yapma ve referans gösterme kuralları, bilimsel etik, akademik söylem unsurları ve etkin çalışma yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler verilirken, proje hazırlık aşamasında danışman tarafından düzenli geri bildirimlerle adayların belirlediği seminer konusunda grup önünde etkin bir sunum ve savunma yapmalarına olanak verilir.
Ders Kitabı: Prof. Dr. Mine Arlı ve Prof. Dr. M. Kamil Nazik, Bilimsel Araştırmaya Giriş, Gazi Kitabevi.
LTP 216 İLETİŞİM ve İNSAN İLİŞKİLERİ (2 0 3)            (AKTS:4- Seçmeli)
İletişimin tanımı, temel özellikleri, sınıflandırılması, araçları, ortak simgeleri, toplumsal iletişim, iletişimi engelleyen faktörler, ortaya çıkan sorunların çözüm yolları, yazılı-sözlü iletişim temelleri, sözsüz iletişimde etkili beden dili kullanma, baş-el-kol hareketleri, yüz ifadeleri, jestler, duruş, göz hareketi ve göz teması konularının işlenmesi.        
Ders Kitabı: Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi.      
LTP 218 İŞLETME EKONOMİSİ (2 0 2)                    (AKTS:4- Seçmeli)
İşletmeciliğin temel prensipleri, İşletmenin kuruluşu, iş akışı ve kontrolü, yılsonu değerlendirmesi. Kısa, uzun ve orta vadeli kararların alınması ve uygulanması. İşletme takvimi. Kar-zarar hesapları ve fiyat politikasının oluşumu. Halkla ilişkiler, mubayaa ve pazarlama.
Ders Kitabı: Prof. Dr. Vasfi Haftacı, İşletme Ekonomisi, Umuttepe Yayınları, 2013.
LTP 220 PROJE (2 2 3)                            (AKTS:4- Seçmeli)
Laboratuvar teknikerliği kapsamında işlenen konularda verilecek gerekli bilgilere dayanan araştırma konusu, hesaplamalar ve laboratuvar çalışmalarını esas alan araştırmaların yapılarak sözkonusu raporların bir dosya haline getirilerek sunulması.